Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Wymieniamy się poglądami !
Forum
Strona główna next Forum next PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA KRAKOWA next Plan Gospodarki Odpadami do skorygowania
Użytkownicy
Poprzednia strona12Następna strona
Autor Wiadomość
mark
Dodano: 2010-03-29 10:59:34
przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych złym dokumentem".
Zważywszy zaś na stopień zaawansowania prac nad budową zakładu termicznego przekształcania odpadów w Krakowie tj, opracowanie w 2008 r. licmych dokumentów służących do wyboru lokalizacji inwestycji m. in raportów oddziaływania na środowisko, analizy wielokryteriaJnej oraz innych materiałów na podstawie, których wybrano rodzaj technologii spalania. Należy podkreślić, iż dane zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko są lakoniczne i nie przystające do rzeczywistości. Projektodawca miał komplet informacji koniecznych do rzetelnego wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, a tym samym realnego i gruntowego przeanalizowania wariantów gospodarki odpadami. Posiadając wstępne koncepcje zabudowy oraz technologii można dokonać pełnej weryfikacji danego zamierzenia planowanego w ramach PGO, a takie dane były w posiadaniu Prezydenta Miasta Krakowa Przykładowo należy wskazać, iż niewątpliwie planowane dwa 80 metrowe kominy ZTPO wybudowane w ciągu korytarzy migracyjnych zwierząt wpłyną w sposób znaczący na środowisko naturalne danego terenu oraz przede wszystkim na krajobraz. Takie informacje miał projektodawca, gdyż wielokrotnie w czasie spotkań w sprawie budowy ZTPO z grupami specjalistów oraz mieszkańców dzielnie prezentowano zdjęcia oraz makiety zakładów termicznego

przekształcania odpadów, na których to miano się wzorować.
Reasumując, PGO narusza w sposób rażący przepisy ustawy o ochronie z powodu braku precyzyjności i ogólności zapisów prognozy oddziaływania na środowisko, które to wprost przełożyły się na niedokładności zawarte w PGO.
VIII. Osobną kwestią jest zakwalifikowanie PGR do kategorii aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego są specyficzną grupą aktów powszechnie obowiązujących. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują tylko na obszarze działania organu, który wydał akt prawa miejscowego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza akty prawa miejscowego jako jedną z form prawnych określając jednocześnie warunki, jakie przy stosowaniu tych aktów muszą być spełnione (mają być stanowione na podstawie i w granicach prawa). Tworzenie aktu prawa miejscowego uwarunkowane jest zarówno przez Konstytucje Rzeczpospolitej Polskiej (art.94 ),jak i ustawę zwykłą, która wedle konstytucji ma być podstawą jego wydania, to znaczy ma zawierać delegację dla odpowiednich podmiotów, upoważniając je bezpośrednio do stanowienia aktów prawa miejscowego. Cechami aktów prawa miejscowego są:
• Powszechny charakter aktów prawa miejscowego. Wynika on wprost z regulacji konstytucyjnej, jest również potwierdzony przez ustrojowe ustawy samorządowe, powszechność aktów prawa miejscowego wyraża się tym, że „mogą (one) regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów; wszystkich obywateli, organów państwowych, wszystkich instytucji i organów publicznych oraz prywatnych" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 70). Co więcej „ adresatami aktów prawa miejscowego mogą być zarówno wszystkie podmioty, jak też niektóre ich kategorie (np, właściciele nieruchomości, właściciele psów, osoby prowadzące działalność gospodarczą itp.) " (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 70), pod warunkiem, że „ istnieje podstawa prawna i stan faktyczny uzasadniający jego podjęcie " (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str, 71),, Należy podkreślić, że Jest tylko jeden rodzaj aktów prawa miejscowego - akty stanowienia prawa, o których mówi konstytucja, odsyłając do szczegółowych unormowań ustawowych. Te zaś, regulując zasady wydawania aktów prawa miejscowego, wskazują że mogą być one stanowione również w oparciu o upoważnienie blankietowe. Także jednak i te akty mają charakter źródeł prawa powszechnie obowiązującego, a nie zbliżony do aktów wewnętrznego kierownictwa" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 71). Ocena czy dana uchwała zawiera normy powszechnie obowiązujące, a więc czy jest aktem prawa miejscowego w konkretnej sprawie należeć będzie do sądu zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Dorotę Dąbek w Prawie miejscowym samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza
Brania 2003, str. 71.
• Terytorialny zasięg działania aktów prawa miejscowego „ Jak wynika z regulacji konstytucyjnej, akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze działania organów, których je ustanowiły. Przepisy aktów prawa miejscowego są zatem pod względem obowiązywania objęte granicami danego podziału administracyjnego" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowo samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 72). Należy jednak pamiętać, ie „terytorialny zasięg działania aktów prawa miejscowego nie musi pokrywać się ścisłe z obszarem danej jednostki samorządu terytorialnego. Można je bowiem stanowić także dla mniejszych terenów, obejmujących jedynie część terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 72).
• Normatywny charakter aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego, jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, mają charakter normatywny. Oznacza to, że zawierać muszą wypowiedzi dyrekiywalne wyznaczające adresatom pewien sposób zachowania się: mogą to być zakazy, nakazy, lub uprawnienia Niezbędnymi ełemeniatm składowymi norm zawartych w aktach prawa miejscowego są: określenie adresatów normy, okoliczności, h których norma ta znajduje zastosowanie, oraz nakazywanego, lub zakazywanego działania" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza Branta 2003, str. 73)
- abstrakcyjny - nakazanie, zakazanie albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce pewnych, 2 reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w konkretnej sytuacji.
♦ Wykonawczy charakter aktów prawa miejscowego. Wszystkie akty prawa miejscowego mają wykonawczy charakter w szerszym znaczeniu tego słowa. Służą
one bowiem wykonywaniu ustawy, muszą być one również zgodne celami
i
ustawowych upoważnień i nie mogą przekraczać wyznaczonych przez ustawy granic. Samorząd w swojej działalności cieszy się szeroką autonomią, dlatego też należy podkreślić, że akty prawa miejscowego nie mogą być sprowadzane do roli czysto wykonawczej, nie są to bowiem rozporządzenia konkretyzujące ustawowe postanowienia. W związku z tym w pełni dopuszczalne jest, twierdzenie, że „powiązanie aktów prawa miejscowego z ustawą może być bardziej Mm niż w przypadku rozporządzeń" (Dorota Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Bnrnta 2003, str. 74).
Reasumując, należy wskazać, czy PGO ma powyższe cechy aktu prawa miejscowego. W doktrynie prawa administracyjnego panują spr/eczne w tej kwestii stanowiska, jednak najtrafniejszym wydaje się pogląd zaprezentowany przez Wojciecha Radeckiego w „Komentarzu do Ustawy o odpadach'', (Wydawnictwo ABC, 2008 r. wydanie
mark
Dodano: 2010-03-20 19:05:36
11).
„Wgłębiając się w istotę problemu, jedno można zauważyć od razu: plany gospodarki odpadami uchwalają te same organy, które stanowią akty prawa miejscowego, tj. sejmiki województw oraz rudy powiatów i gmin oraz w tej samej formie prawnej, w jakiej stanowią akty prawa miejscowego, tj. w formie uchwal. Żadna z trzech ustaw ustrojowych nie określa wszakże planu gospodarki odpadami mianem "aktu prawa miejscowego", co ma swoją wymowę chociażby w świetle art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu przestrzennym, który expressis verbis stwierdza, że plan miejscowy (tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) jest aktem prawa miejscowego. Jednakie nie ma przepisu, który wyraźnie odmawiałby planom gospodarki odpadami charakteru aktów prawa miejscowego, co także ma swoją wymowę w świetle art. 9 ust. 4 tejże ustawy o planowaniu przestrzennym, który również expressis verbis stwierdza, że studium (tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) nie jest aktem prawa miejscowego. Dlatego zasadne staje się pytanie, czy o tym, że "coś" jest aktem prawa miejscowego, decyduje to, że zostało om tak nazwane, czy też znaczenie należy przywiązywać do faktycznej mocy wiążącej fego "czegoś".
Jeżeli z tego drugiego punktu widzenia spojrzymy na przepisy ustawy o odpadach, dostrzeżemy z łatwością, że organ właściwy do wydania decyzji jest zobowiązany odmówić:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 18 ust. 3 pkt 2),
- zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 22 ust. 1 pkt 2),
- zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów (art. 29 ust. 1 pkt 3),
jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami.
Mogłoby się wydawać, że sformułowanie tych trzech przepisów wskazuje właśnie na to, że plany gospodarki odpadami nie wiążą występujących o pozwolenie, zatwierdzenie lub zezwolenie, ponieważ adresatami tych przepisów są organy administracji publicznej. Tak jeat jednak tylko pozornie, ponieważ konstrukcja normatywna jest taka, że występujący o pozwolenie, zatwierdzenie lub zezwolenie określa we wniosku, co zamierza zrobić z odpadami. Organ ocenia zamiar wnioskodawcy i Jeżeli uzna, że jest on niezgodny z planami gospodarki odpadami, to odmawia pozwolenia, zatwierdzenia lub zezwolenia, a jeżeli tak, to okazuje się, że plany gospodarki odpadami w istocie wiążą także występującego z wnioskiem, to zaś pozwala ocenić, że mają one moc powszechnie obowiązującą, być może nie bezpośrednią, ale na pewno pośrednią.
Dla porządku dodam, że konstrukcją niemal identyczną z art 18 ust. 3 pkt 2, art. 22 ust. J pkt 2 i art. 29 ust. I pkt 3 ustawy o odpadach ma art. 9 ust. Ic pkt 3 ustawy o czystości i porządku, który nakazuje odmówić wydania zezwolenia przewidzianego w tamtej ustawie, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.
Za normatywnym charakterem planów gospodarki odpadami przemawia również mi. 4 wprcnmdzony w 2005 r. do art. 52 ustawy o odpadach - wystąpienie o pozwolenie na budową składowiska odpadów jest bezcelowe, jeżeli budowa składowiska nie jest określam w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, a także art. 7 ust. 1 ustawy o odpadach zobowiązujący posiadacza odpadów do postępowania z nimi w sposób zgodny m.in.
cv.-
^ planami gospodarki odpadami. W tym przepisie ustawodawca wyraźnie zobowiązuje wszystkich posiadaczy odpadów do postępowania zgodnie z planami gospodarki odpadami, (...) Norma ta jest bezsprzecznie adresowana do wszystkich posiadaczy odpadów, a jeżeli tak, to wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami mają charakter powszechnie obowiązujący, czyli muszą być akiami 'prawa miejscowego. Odmienny pogląd prowadzi do stwierdzenia niezgodności regulacji dotyczącej planów z Konstytucją jeżeli
zatem istnieje inna możliwość wykładni, to trzeba ją przyjąć. Dodałbym, że istnieje duże
\
podobieństwo przynajmniej gminnego planu gospodarki odpadami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a pamiętać warto, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uznawany za akt powszechnie1 obowiązujący długo przedtem, zanim ustawodawca go tym mianem określił. (...)
Kilkakrotnie już powoływany Marek Górski w jednym z nowszych opracowań wywodzi, że plan gospodarki odpadami na szczeblu lokalnym powinien zostać uchwalony jako część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jak cały taki program nie ma charakteru normatywnego. Dokument taki obowiązuje w sposób wiążący wewnątrz sfery administracji publicznej, nie może bezpośrednio rodzić skutków prawnych dla podmiotów spoza tego systemu. Istotnie - "bezpośrednio" nie, ale "pośrednio" - jak najbardziej. Odnoszę wrażenie, ze spieramy się o słowa, a nie o istotę rzeczy. Jeżeli podmiot spoza sfery administracji publicznej nie może dostać zezwolenia w razie niezgodności zamierzenia z planem gospodarki odpadami, to moim zdaniem jasne jest, że taki plan wywołuje skutki "zewnętrzne", bez względu na wyrafinowane rozważania dogmatyczne,
Uznanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami za akty prawa miejscowego rozwiązuje Mika problemów teoretycznych, które byłyby nie do rozwiązania, gdyby im tego charakteru odmówić (chodzi głównie o konstytucyjność ari 18 ust. 2 pkt 3, ari. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach). Nie widzę przekonywających powodów, aby kurczowo trzymać się dogmatycznego stanowiska i za "akt prawa miejscowego" uznawać tylko taki ab, który w ustawie tym mlamm został określony, decydować bowiem powinna faktyczna moc aklu, a ta - w odniesieniu do planów gospodarki odpadami - jest nie do zakwestionowania.

Istotny problem prawny tkwi w tym, że piany gospodarki odpadami nie są ogłaszane w wojewódzkich dziennikach urzędowych m podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Tymczasem ogłoszenie jest w literaturze traktowane jako
jeden z elementów definicyjnych aktu prawa miejscowego w tym znaczeniu, że ogłoszenie na

zasadach i w trybie określonym w ustawie jest warunkiem wejścia aktu prawa miejscowego w życie. Nie chciałbym lekceważyć tego argumentu przemawiającego przeciwko nadaniu planom gospodarki odpadami charakteru aktów prawa miejscowego, ale to jest argument formalny, opierający się na tym, że w praktyce planów gospodarki odpadami nie ogłasza się w wojewódzkich dziennikach urzędowych jako aktów prawa miejscowego. Jeżeli jednak zgodzić się z tym, te merytorycznie plany takie są akiami prawa miejscowego, to nie ma nic prostszego, jak zmiana praktyki polegająca na kierowaniu wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarowania odpadami do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Nie wymaga to żadnej zmiany obowiązujących przepisów."
obręb 43 Nowa Huta, dz. nr J/565, 1/566. Huta, dz. nr 264/15, 264/16, 263/11, 51/25,
Należy z powyższym stanowiskiem się 2godzić i przyznać, iż PGO jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyć trzeba, iż w toczącym się obecnie postępowaniu przez Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie" jako elementu projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", obejmującego: „instalację do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych", „instalację do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych", „ instalację związaną z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów'' zlokalizowane na działkach nr 64/32, 64/10, 64/17 i 64/41 (fragment) obręb 43 Nowa Huta; „ instalację do przesyłu ciepłej wody" zlokalizowaną na działkach nr 64/32, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 98/2, 2/4, 2/5, 100/1 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3
ł/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa 51/26, 51/24, 308, 249 obręb 47 Nowa Hutą dz. nr 382/7 obręb 44 Nowa Huta; „stację elektroenergetyczną oraz napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym nic niższym niż 110 kV" zlokalizowane na działkach nr 64/32, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8 obręb 43 Nowa Huta przy ul Giedroycia w- Krakowie", we ■ wszelkich dokumentach opracowanych przez wnioskodawcę powołuje się on na PGO dla miasta Krakowa.

Podmieść również należy, iż brak publikacji aktu prawa miejscowego jest samoistną podstawą stwierdzenia jego nieważności.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak w skardze.
Poprzednia strona12Następna strona
Kto jest na forum
Nasi użytkownicy napisali 906 wiadomości
Mamy 2004 zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio zarejestrował się paulina1982